لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی


مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده -
1-محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به دیپلماتهای ایرانی و خارجی(نماینده سیاسی کلا به دارنده پاسپورت سیاسی اطلاق میشود)که به ایران وارد و یا از ایران خارج میشوند،مشمول مقررات ایرانی و بین المللی مربوط به مصونیت دیپلماتیک بوده و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی به هیچ وجه حق باز کردن و بازدید محمولات و اجناس متعلق به نمایندگان سیاسی را بدون اجازه کتبی وزارت خارجه ندارند.
2-در صورتی که مقامات گمرکی و یا سایر مقامات دولتی و نهادهای انقلابی نسبت به محموله‌های سیاسی و با حجم فوق العاده و لوازم شخصی نماینده و یا نمایندگی سیاسی مظنون باشند موظفند مراتب را فورا به وزارت امور خارجه اعلام و همزمان،محمولاتی را که مورد سوء ظن واقع شده به نماینده وزارت خارجه که در ساختمان دولت در فرودگاه مستقر خواهد بود ارجاع دارند.و در صورت غیبت نماینده وزارت خارجه،محموله و یا اجناس مذکور را بلافاصله به وزارت امور خارجه ارسال دارند و یا وزارت خارجه بلافاصله نماینده‌ای گسیل دهد که زیر نظر نماینده وزارت خارجه در صورتی نماینده سیاسی ایرانی باشد و یا به اتفاق نماینده دولت مربوطه در صورتی که نماینده سیاسی عضو کشور دیگری باشد مفتوح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
3-نمایندگان سیاسی میتوانند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی یک دستگاه اتومبیل شخصی خود را به ایران وارد و یا از ایران خارج نمایند.
4-مأمورین گمرک و سایر مقامات دولتی و نهادهای انقلابی موظفند در نهایت ادب و متانت با نمایندگان سیاسی رفتار و کلیه تسهیلات لازم را در موارد مذکور در فوق در اسرع وقت فراهم آورند تا هیچگونه مشکلی برای ایاب و ذهاب نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی فراهم نشود.
5-متخلفین از اجرای مقررات فوق به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
2(1)