قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره


مصوب 1313/10/20
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب مینماید که دولت به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر 10 ماده که در 11 اکتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
2(1)