قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی(ژنوسید)


مصوب 1334/9/30
ماده واحده - مجلس شورای ملی اجازه الحاق دولت ایران را به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی(ژنوسید)که مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده میباشد و در تاریخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت مطابق 9 دسامبر 1948 به امضاء رسیده است تصویب مینماید.
2(1)