متن قرارداد راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن


مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از کشتار جمعی(ژنوسید)را تصویب و به موجب ماده 11 همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول میگذارد.
قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی(ژنوسید)
طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وسیله قطعنامه شماره(1)-86 مورخ 11 دسامبر 1946 خود اعلام داشته که کشتار جمعی (ژنوسید)جنایتی است که نسبت به حقوق بین المللی ارتکاب میشود و بر خلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم میکند و با اذعان به اینکه در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان به اینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - طرفهای متعاهد تصدیق و تأیید میکنند که(ژنوسید)اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین المللی جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده 2 - در قرارداد فعلی مفهوم کلمه(ژنوسید)یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد.از این قرار:
1-قتل اعضاء آن گروه.
2-صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه.
3-قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
4-اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
5-انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
ماده 3 - اعمال ذیل مجازات خواهد شد:
1-(ژنوسید)کشتار دسته جمعی.
2-تبانی به منظور ارتکاب ژنوسید.
3-تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنوسید.
4-شروع به ارتکاب به ژنوسید.
5-شرکت در جرم ژنوسید.
ماده 4 - اشخاصی که مرتکب به ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.
ماده 5 - طرفهای متعاهد ملتزم میشوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تأمین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصا کیفرهای مؤثر درباره مرتکبین ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده 6 - اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی از اعمال دیگر مشروحه در ماده سه به دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرفهای متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد.
ماده 7 - عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده (3)از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمیشود.در این قبیل موارد طرفهای متعاهد تعهد میکنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجوده استرداد موافقت نمایند.
ماده 8 - هریک از متعاهدین میتوانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده (3) اقدامات مقتضی به عمل آورد.
ماده 9 - اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد من جمله اختلافات راجع به مسؤولیت یک دولت در مورد عمل ژنوسید یا اعمال دیگر مذکور در ماده 3 به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع میشود.
ماده 10 - این قرارداد که متن‌های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویا معتبر شناخته میشود تاریخ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت.
2(4)