قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن


مصوب 1337/9/18
ماده واحده - الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در 4 مه 1949 در لیک ساکس(مقر سازمان ملل متحد)به امضاء رسیده است و در تاریخ 7 دیماه 1328 از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء شده،تصویب میشود.
2(1)