از پروتکل اصلاحی توافق بین المللی مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت

که در تاریخ 4 مه 1910 در پاریس به امضاء رسیده
نظر به اینکه طبق توافق بین المللی مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت که در تاریخ 4 مه 1910 در پاریس به امضاء رسیده است وظائفی به عهده دولت جمهوری فرانسه محول گردیده و نظر به اینکه دولت مزبور با میل خود پیشنهاد نموده است وظائفی که طبق توافق مذکور فوق به عهده داشته به سازمان ملل متحد انتقال یابد و نظر به اینکه مناسب است آن وظائف از این پس به عهده سازمان ملل متحد باشد.
دول عضو این پروتکل نسبت به مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده 1 - دول عضو این پروتکل متعهد میگردند که بین خود طبق مقررات پروتکل حاضر اثر کامل قضائی نسبت به اصلاحات مربوط به سندی که پیوست میباشد مترتب داشته آنها را معتبر دانسته و اجرای آن را تأمین نمایند.
ماده 2 - دبیر کل رونوشت متن توافق 4 مه 1910 مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت را پس از تجدید نظر در آن طبق پروتکل حاضر جهت استحضار هریک از دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دولت غیر عضو که این پروتکل برای امضاء یا پذیرش آنها آماده میباشد ارسال خواهد داشت و همچنین از دولی که عضو توافق مذکوره هستند حتی اگر عضو این پروتکل هم نشده باشند دعوت خواهد نمود که متن اصلاح‌شده این سند را همینکه اصلاحات مزبور معتبر گردید اجراء نمایند.
ماده 3 - این پروتکل برای امضاء یا پذیرش از طرف کلیه دول ملحقه به توافق 4 مه 1910 مربوط به جلوگیری از انتشار نشریات منافی عفت که دبیر کل یک نسخه آن را برای آنها به این منظور ارسال داشته حاضر میباشد.
ماده 4 - دول میتوانند عضو این پروتکل شوند چنانچه:
الف‌پروتکل را بدون قید و شرط درباره قبولی امضاء نمایند.
ب‌در موقع امضاء قید برای قبول یا قبول بعدی نمایند.
ج‌آن را قبول نمایند.
قبول آن با تسلیم یک سند قطعی به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام مییابد.
ماده 5 - این پروتکل پس از آنکه دو یا چند دولت عضویت آن را پذیرفتند معتبر و قابل اجراء خواهد گردید.اصلاحاتی که سند پیوست این پروتکل شامل است و مربوط به توافق 4 مه 1910 به منظور جلوگیری از انتشار نشریات منافی با عفت میباشد پس از آنکه سیزده عضو از اعضاء توافق مذکور عضو این پروتکل شده باشند معتبر خواهد گردید بنابراین هر دولتی پس از آنکه اصلاحات معتبر گردید به این توافق ملحق شود عضو توافق اصلاح‌شده محسوب خواهد گردید.
2(4)