پروتکل اصلاحی توافق بین المللی به منظور تأمین حمایت مؤثری بر علیه تجارت جنایت‌آمیز معروف به خریدوفروش زنان

که در تاریخ 18 مه 1904 در پاریس به امضاء رسیده و قرارداد بین المللی مربوط به ممانعت خریدوفروش زنان که در تاریخ 4 مه 1910 در پاریس به امضاء رسیده است
با توجه به اینکه طبق قوانین بین المللی به منظور تأمین حمایت مؤثر بر علیه تجارت جنایت آمیز معروف به خریدوفروش زنان که در تاریخ 18 مه 1904 در پاریس به امضاء رسیده و همچنین قرارداد بین المللی مربوط به ممانعت از خریدوفروش زنان که در تاریخ 4 مه 1910 در پاریس به امضاء رسیده است وظائفی به عهده دولت جمهوری فرانسه محول گردیده و با توجه به اینکه دولت مزبور به اراده خود پیشنهاد نموده است وظائفی را که طبق توافقهای مذکور در فوق به عهده دارد به سازمان ملل متحد واگذار نماید و با توجه به اینکه به جا خواهد بود که از این پس سازمان ملل متحد موظف به انجام آنها باشد دول عضو این پروتکل نسبت به مقررات زیر توافق حاصل نمودند:
ماده 1 - دول عضو این پروتکل متعهد میگردند که بین خود هریک نسبت به اسنادی که به آنها ملحق شده‌اند و طبق مقررات پروتکل حاضر اثر کامل قضائی به اصلاحات مربوط به اسناد مزبور که در سند پیوست میباشد مترتب داشته آنها را معتبر قرار داده و اجرای آن را تأمین نمایند.
ماده 2 - دبیر کل متن توافق بین المللی مربوط به تأمین حمایت مؤثری بر علیه خرید و فروش زنان مورخ 18 مه 1904 و قرارداد بین المللی مربوط به ممانعت خریدوفروش زنان مورخ 4 مه 1904 را تهیه و طبق پروتکل حاضر در آن تجدید نظر نموده و رونوشت آن را برای استحضار هریک از دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دول غیر عضو که این پروتکل برای امضاء یا پذیرش آنها آماده میباشد ارسال خواهد داشت.همچنین دول عضو ملحق شده به هریک از اسناد مذکور در فوق را دعوت مینماید تا متن اصلاح شده با سند یا اسناد مزبور را به محض این که اصلاحات معتبر گردید حتی اگر عضو این پروتکل هم نشده باشند به موقع اجراء بگذارند.
ماده 3 - این پروتکل برای امضاء و پذیرش کلیه دول عضو این توافق بین المللی به منظور تأمین حمایت مؤثری بر علیه معامله جنایت‌آمیز معروف به خریدوفروش زنان مورخ 18 مه 1904 و قرارداد بین المللی مربوط به ممانعت خریدوفروش زنان مورخ 4 مه 1910 که دبیر کل یک نسخه بدین منظور به آنان ابلاغ نموده است آماده میباشد.
2(4)