قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی


مصوب 1337/12/3
ماده واحده - قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهم شهریور ماه 1335 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد(ژنو)به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را میدهد.
2(1)