از قانون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی


مصوب 1347/4/30
ماده واحده - «قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی»مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده که در بیست و یکم دسامبر هزار و نهصد و شصت و پنج برابر سیام آبان یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی در بیستمین دوره اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در هفدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج برابر هشتم مارس هزار و نهصد و شصت و هفت از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب مربوطه را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.
2(1)