قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید


مصوب 1363/11/4
ماده واحده - کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مورخ نهم آذر 1352 (سیام نوامبر 1973)مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن به دولت داده میشود.
2(1)