از کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید

ماده 1 - 1-کشورهای طرف این کنوانسیون اعلام میدارند که آپارتاید جنایتی بر علیه بشریت بوده و اعمال غیر انسانی که ناشی از سیاستها و رویه‌های آپارتاید و نیز سیاستها و روشهای مشابه جدایی نژادی و تبعیض به ترتیبی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف شده است،میباشند که اصول و حقوق بین المللی و به خصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض میکنند و نیز تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار میآیند.
2-کشورهای طرف این کنوانسیون،سازمانها،مؤسسات و افرادی که مرتکب جنایت آپارتاید گردیدند را مجرم اعلام میدارند.
ماده 2 - از نظر این کنوانسیون واژه«جنایت آپارتاید»که سیاستها و رویه‌های مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی را که در آفریقای جنوبی اعمال میگردد،شامل میشود،به دیگر اعمال غیر انسانی که به منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر انجام میگردد و به طور سیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار میدهد نیز اطلاق میگردد.
الف‌انکار حق حیات یا آزادی شخصی در مورد عضو یا اعضاء یک گروه و یا گروههای نژادی از طریق:
1-قتل عضو یا اعضاء یک گروه و یا گروه‌های نژادی.
2-وارد آوردن صدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروههای نژادی به وسیله نقض آزادی و یا حیثیت آنها و یا شکنجه نمودن،یا انجام رفتار و یا مجازات ظالمانه،غیر انسانی و ترذیلی در مورد آنان.
3-از طریق خودسرانه و حبس غیر قانونی اعضاء گروه و یا گروههای نژادی.
ب‌تحمیل تعمدی شرایط زندگی بر یک گروه و یا گروه‌های نژادی که غرض از آن نابودی تمام یا قسمتی از گروه و یا گروههای مزبور باشد.
ج‌هرگونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و یا گروههایی از مشارکت در زندگی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کشور ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروههایی به خصوص با محروم کردن اعضاء یک گروه و یا گروههای نژادی از حقوق بشر و آزادیها شامل:حق کار،حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مجاز،حق تحصیل،حق ترک و بازگشت به وطن،حق داشتن ملیت،حق آزاد بودن در رفت‌وآمد با اقامت،حق آزادی عقیده و بیان،حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز.
دهرگونه اقدام از جمله اقدامات قانونی که منظور از آنها تقسیم جمعیت بر اساس مرزهای نژادی از طریق ایجاد جایگاهها و محله‌های جداگانه برای اعضاء گروه و یا گروههای نژادی،تحریم ازدواج‌های مختلط در بین اعضاء گروههای نژادی مختلف،سلب مالکیت ارضی از اعضاء یک گروه یا گروههای نژادی باشد.
هاستثمار از نیروی کار اعضاء گروههای نژادی به خصوص با تکلیف نمودن کار اجباری به آنان.
وتعقیب و آزار سازمانها و اشخاصی که مخالف آپارتاید باشند،از طریق محروم نمودن آنان از حقوق و آزادیهای سیاسی.
ماده 3 - مسؤولیت جزائی بین المللی،صرف نظر از انگیزه در مورد افراد و یا اعضاء سازمانها،و مؤسسات و نمایندگان دولت اعم از اینکه در کشوری که این اقدامات انجام گردیده و یا در کشور دیگری اقامت دارند،طبق شرایط ذیل به اجراء گذارده میشود:
الف‌ارتکاب شرکت در تحریک مستقیم و یا مواضعه در انجام اعمال ذکر شده در ماده 2 این کنوانسیون.
ب‌همدستی مستقیم،تشویق و یا همکاری در ارتکاب جنایت آپارتاید.
ماده 4 - کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون تعهد مینمایند:
الف‌تدابیر قانونی و یا تدابیر ضروری به منظور منع و همچنین جلوگیری از هرگونه تشویق جنایت آپارتاید و یا سیاستهای مشابه جدایی نژادیطلبی و یا مظاهر آن تصویب نمایند، اشخاصی را که مرتکب این جنایت گردیده‌اند مجازات نمایند.
تصویب تدابیر قانونی،قضائی و اجرائی برای تعقیب،محاکمه و مجازات افراد مسؤول و یا متهم به اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون تعریف گردیده است بر طبق صلاحیت خود،خواه این افراد در قلمرو کشوری که در آنجا این اعمال را مرتکب گردیده‌اند سکنی داشته باشند یا اتباع آن دولت و یا دولت دیگری بوده و یا فاقد تابعیت باشند.
ماده 5 - افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذیصلاح هر کشور طرف این کنوانسیون که در مورد شخص متهم دارای صلاحیت قضائی دولت،محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آن را پذیرفته‌اند محاکمه شوند.
ماده 6 - کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد مینمایند که تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای امنیت را که هدفش جلوگیری،منع و مجازات جنایت آپارتاید است طبق منشور سازمان ملل متحد قبول و اجراء نمایند و در اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دیگر ارگانهای ذیصلاح سازمان ملل به منظور نیل به مقاصد این کنوانسیون،همکاری نمایند.
ماده 7 - 1-کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد مینمایند که گزارشهای ادواری در مورد تدابیر قانونی،قضائی،اجرائی و یا تدبیر دیگری که تصویب نموده‌اند به گروهی که بر طبق ماده 9 این کنوانسیون تشکیل شده است تسلیم نمایند و مقررات این کنوانسیون را به مورد اجراء گذارند.
2-نسخی از این گزارشها توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به کمیته ویژه آپارتاید ارسال خواهد شد.
ماده 8 - هر کشور طرف این کنوانسیون میتواند از هر رکن ذیصلاح سازمان ملل درخواست نماید،به منظور جلوگیری و منع جنایت آپارتاید بر طبق منشور ملل متحد هر اقدامی را که مقتضی میداند به عمل آورد.
ماده 11 - 1-اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون ذکر گردیده است نباید از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی تلقی گردد.
2-کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد مینمایند که در چنین مواردی طبق قوانین خود و معاهدات معتبر،اجازه استرداد مجرمین را بدهند.
2(4)