از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن


مصوب 1380/8/8
ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اسناد تصویب را تودیع نماید.
تبصره 1- فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند(ت)ماده (3)کنوانسیون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و کانون و انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.
تبصره 2- اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند(ت)ماده (3)کنوانسیون بگمارند،مشمول مجازاتهای ماده (172)قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای ماده (3)طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
2(1)