از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان(مصوب 1379/3/4،برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)


مصوب 1386/5/9
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری(مصوب 1379/3/4 هجری شمسی برابر با 25 مه 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد)به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره 1- مسؤولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل بر عهده دستگاههای اجرائی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یادشده بر عهده وزارت دادگستری میباشد.
تبصره 2- ضمانتهای جزائی که در ارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده(از جمله مواد(82)تا(107)،(110)،(112)،(121)تا (126)،(138)،(621)،(639)،(640)و(713)قانون مجازات اسلامی،بند(4)اصل(43)و جزء(ج)بند(6)اصل(2)قانون اساسی،مواد(79)،(171)و(172)قانون کار مصوب 1369/8/26،مواد(3)،(4)و(5)قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مصوب 1372/11/24 و ماده (16)قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29)توسط دستگاههای مسؤول اعمال میگردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش‌بینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی باشد،لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.
2(1)