قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی


مصوب 1379/5/30
ماده واحده - به موجب این قانون،هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا میتوانند در هریک از شعب اخذ رأی،اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آراء و هیأتهای اجرائی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند.نمایندگان نامزدها میتوانند در شعب اخذ رأی(ثابت و سیار)و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظائف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف،مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند.حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی،اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93)قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
مسؤولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسؤول در شعب اخذ رأی(افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پیش‌بینی نگردیده است)جلوگیری به عمل آورند.تخلف از این موضوع جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88)قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از(6)نفر باشد،هریک از نامزدها میتوانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رأی یک نفر نماینده معرفی کنند.
تبصره 2- نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسؤول ستاد تبلیغات هریک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند.فرمانداران موظفند کارت یا معرفینامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل مسؤول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند.تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88)قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.کلیه هزینه‌های اجرای این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.
تبصره 3- مسؤول ستاد تبلیغات هریک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رأیگیری کتبا از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی میشود.
تبصره 4- پرسنل نیروهای نظامی،انتظامی و اطلاعاتی نمیتوانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
تبصره 5- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأتهای اخذ رأی،بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رأی اخراج و برابر ماده (88)قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد.
تبصره 6- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر میگردد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.2(1)