از قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران


مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 67 - ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب میشود:
الف‌خریدوفروش رأی.
ب‌تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
ج‌تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
درأی دادن با شناسنامه جعلی.
هرأی دادن با شناسنامه دیگری.
ورأی دادن بیش از یک بار.
زاخلال در امر انتخابات.
حکم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.
طتقلب در رأیگیری یا شمارش آراء.
یرأی گرفتن با شناسنامه کسیکه حضور ندارد.
کتوصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
ل‌تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی،صورت جلسات،تلکس‌ها،تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
م(اصلاحی 1386/8/27)-باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوق‌های رأی بدون مجوز.
ن‌جابه‌جایی،دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س‌دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع‌ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضاء شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف‌دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
ص‌ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی.
ق‌عدم رعایت بیطرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاء هیأت‌های نظارت استان،شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت‌نام و اخذ رأی.
تبصره- چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام میگردد.
2(1)