لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور


مصوّب 1358/7/2 شورای انقلاب اسلامی
ماده 1 - به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود اماکن و محل‌هائی نظیر دفتر کار شرکت‌ها و مؤسّسات،محل رستوران تریا فروشگاه غرفه کیوسک زمین و غیره را در فرودگاه‌های کشور با احراز ارتباط با فعالیّت‌ها و نیازمندیهای هواپیمائی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود،به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرائط به اجاره واگذار نماید.
تبصره- ترتیب،نحوه و شرائط واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدّت یک ماه،از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان هواپیمائی کشوری تهیّه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 2 - واگذاری مکان و محل و تأسیسات در فرودگاه‌ها،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب مرداد 1356 و قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های مربوط نبوده و از نظر تخلیه و تغییرات،در طی و انقضاء مدّت قرارداد یا لزوم تخلیه و هرگونه تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمائی کشوری،دادستان شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر مینماید.
تبصره- سازمان هواپیمائی کشوری ضرورت تخلیه را به منظور بررسی،در یک هیأت سه نفری که اعضای آن از طرف وزیر راه تعیین میگردد با ذکر جهت و علّت،مطرح و در صورت تأیید هیأت،تخلیه تقاضا خواهد شد.نظر هیأت به،اکثریت مناط اعتبار است.
ماده 3 - این قانون نسبت به کلیّه اماکن و محل‌هائی که قبلا در فرودگاه‌های کشور واگذار گردیده یا در تصرّف و اختیار اشخاص قرار دارد اعمّ از اینکه به موجب قرارداد باشد یا به صورت دیگری نیز تسرّی داده میشود و کلیّه قراردادهای مربوط ملغی اعلام و استفادهکنندگان از محل‌ها و اماکن فرودگاه‌ها مکلّفند حسب مورد محل را تخلیه و یا آن دسته که ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروری تشخیص داده شود بر طبق این قانون و آیین‌نامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپیمائی کشوری قرارداد جدید امضاء نمایند.2(1)