از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما


مصوب 1355/2/21
ماده واحده - کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ 14 سپتامبر 1963(23 شهریور 1342)مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وشش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود.
2(1)