قانون تشدید مجازات کبوترپرانی


مصوب 1351/3/15 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هرکس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره 1- وزارت جنگ محل فرودگاه‌ها و نقاط ممنوع را وسیله یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز به اطلاع عموم میرساند و پس از انقضاء پانزده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام به کبوترپرانی،مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود.
تبصره 2(الحاقی 1353/5/8)- نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور صادر میشود.
شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
هرکس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به حبس جنحه‌ای تا شش ماه محکوم میشود.

2(1)