از لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه


مصوب 1359/4/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - به دولت اجازه داده میشود به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره‌برداری از آن،شرکتی به نام راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو)تأسیس نماید.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره میشود.
تبصره 1- شرکت میتواند به منظور اجرای طرح راه‌آهن شهری تهران و حومه و تأمین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردی که برای انجام امور فنی و اجرائی ورود به منازل و محلهای کسب و اماکن عمومی ضروری تشخیص داده شود با اخطار کتبی 48 ساعته به محلهای مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقدام نماید.در صورتی که بر اثر عملیات اجرائی مترو،خسارتی به مستحدثات اشخاص وارد شود میزان خسارت وارده (طبق ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفندماه 1351)قابل پرداخت میباشد.
تبصره 2- مقررات مواد 9 و 10 و 13 قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب تیرماه 1349 و همچنین قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 1320 و ملحقات آن در مورد راه‌آهن شهری تهران و حومه اجراء خواهد شد.وظائف و اختیارات وزارت راه و راه‌آهن دولتی ایران در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن در این مورد به عهده راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو) خواهد بود.2(1)