آیین‌نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه


مصوب 1369/3/16 هیأت وزیران
ماده 1 - موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون «الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه» مصوب 1368 نمیباشد:
1-حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه،مشروط بر آنکه در مسیر تردد این قبیل محمولات مؤسسه حمل‌ونقل مجاز وجود نداشته باشد.
2-حمل‌ونقل کالا از مبداء یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن،شهر یا بخش دارای مؤسسه حمل‌ونقل مجاز وجود نداشته باشد.
3-حمل‌ونقل کالا از روستا به محدوده نزدیکترین شهر(و بالعکس)با حداکثر فاصله بیست(20)کیلومتر.
4-حمل‌ونقل کالا از شهرها تا شعاع حداکثر پانزده(15)کیلومتر خارج از محدوده آنها.
5-حمل‌ونقل کالا با وسائل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر باشد.
تبصره 1- برای وسائل نقلیه باربری با ظرفیت بالاتر از دو تن،صدور و استفاده از بارنامه الزامی است.
تبصره 2- عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق،مانع از اقدام ذینفع در زمینه صدور و استفاده از اوراق و اسناد دیگری که کاشف حقوق مالکیت و موارد نظیر آن باشد،نخواهد بود.
ماده 2 - موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 نمیباشد.
1-وسائل نقلیه مسافربری در اطراف هر شهر مادامی که تحت پوشش حمل‌ونقل مسافربری عمومی شهری(نظیر شرکت واحد)فعالیت مینمایند.
2-وسائل نقلیه مسافربری که از شهر یا بخش تا شعاع بیست(20)کیلومتری خارج از محدوده آن تردد مینمایند.
3-حمل‌ونقل مسافر به‌وسیله وسائل نقلیه مسافربری از مبداء یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن،شهر یا بخش دارای مؤسسه مسافربری مجاز وجود نداشته باشد.
2(3)