قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی


مصوب 1373/4/12
ماده واحده - به منظور ایمن‌سازی،نگهداری و بهسازی جاده‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی رانندگان(تیر پارکها)به وزارت راه‌وترابری اجازه داده میشود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌ای بین المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌های تردد وسائل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیینکننده مشخصات عملیات حمل‌ونقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسائل مزبور میباشد اقدام کند و برحسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسائل نقلیه خارجی و مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزامکننده وسیله نقلیه از وسائل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه میگردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون،درآمد و هزینه میگردد.
تبصره 1- تردد وسائل نقلیه خارجی،خارج از چارچوب پروانه‌های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک موظف به اعمال کنترلهای لازم میباشد.
تبصره 2- کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه‌وترابری اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.
آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه‌وترابری تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3(الحاقی 1374/6/15)- به سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه‌وترابری اجازه داده میشود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده‌ای بین المللی کشور از وسائل نقلیه خارجی متعلق به کشورهایی که از وسائل نقلیه ایرانی به‌طور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ مینمایند به‌صورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید.
2(1)