از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی


مصوب 1384/7/6
ماده 2 - به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی،شرایط و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسائل نقلیه ریلی توسط هیأت مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره‌بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند.راه‌آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.
تبصره 1- آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرائم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل‌ونقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیأت مدیره راه‌آهن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.میزان جرائم مربوط به این تخلفات از یک میلیون(1/000/000)ریال تا بیست میلیون(20/000/000)ریال تعیین میگردد.
تبصره 2- تعیین میزان مسؤولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت میپذیرد.در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون‌های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض میباشد که در صدور آراء قضائی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار میگیرد.
راه‌آهن و شرکت‌های موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه‌دیده میباشند.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح نواحی راه‌آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه‌آهن با پیشنهاد وزارت راه‌وترابری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2(1)