مقررات منع تغییر وضعیت وسائل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم


مصوب 1381/2/1 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - هرگونه تغییر در قسمتهای محور،شاسی،اطاق،اجزای اطاق،یا تغییر در درجه و تیپ وسائل نقلیه مسافربری و هرگونه تغییر در قسمتهای محور،شاسی و نوع بارگیر که منجر به تغییر نوع کاربری وسائل نقلیه باربری شود ممنوع است و همچنین تعویض قسمتهای اصلی وسائل نقلیه یاد شده شامل رنگ،موتور،نوع پلاک،حداکثر تعداد صندلی(در مورد وسائل نقلیه مسافربری)و دیگر اجزاء مندرج در کارت مشخصات وسائل نقلیه مذکور نیز منوط به کسب اجازه قبلی از ادارات راهنمایی و رانندگی میباشد.
صاحبان این قبیل وسائل نقلیه در صورتی که قصد تعویض هریک از قسمتهای مذکور را داشته باشند،موظفند قبل از اقدام به تعویض،جهت کسب مجوز لازم تقاضای خود را به ضمیمه مدارک مربوط به واحدهای فوق الذکر در محل شماره‌گذاری وسیله نقلیه تسلیم نمایند تا در صورت موافقت،پس از انجام تغییرات مورد نظر،کارت مشخصات جدید صادر گردد.
تبصره 1(الحاقی 1386/1/19)- تغییر نوع کاربری وسائل نقلیه باربری بر عهده وزیر کشور است که با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط انجام میگیرد.
تبصره 2- ضوابط و شرایط نحوه تعویض قسمت‌های اصلی مطابق دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت راه‌وترابری تهیه و برای اجراء به نیروی انتظامی ابلاغ میگردد.
تبصره 3- در صورت تعویض موتور،رعایت استانداردهای خروجی اگزوز وضع شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه آلودگی هوا الزامی است.

ماده 2 - مأموران پلیس‌راه معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل‌ونقل ناجا موظفند از تردد وسائل نقلیه مسافربری و باربری که کارت مشخصات آنها با وسائل نقلیه مزبور مطابقت ندارد،جلوگیری به عمل آورند.
ماده 3 - کلیه مصوبات مغایر با این آیین‌نامه لغو میشود.
2(3)