قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر


مصوّب 1365/8/15
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیّه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ‌گونه سرقفلی و پیش‌پرداخت به اجاره واگذار میشود در رأس انقضاء مدّت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدّت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلّف،دوائر اجراء ثبت مکلّف به اجراء مفاد قانون هستند. 2(1)