ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی(صلاحیت پزشکی)درخواستکنندگان انواع گواهینامه رانندگی

ماده 1 - بینایی برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف(گروه‌های 1 و 2)و پایه ب(گروه 1)و ویژه:
1-حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح 12/10
2-حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه.
3-برای افراد تکچشمی حداقل قدرت بینایی 9/10 و میدان بینایی 100 درجه،ضمن رعایت شرایط ویژه در وسیله نقلیه.
ماده 2 - بینایی برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف(گروه 3)،پایه ب(گروه 2)و پایه« پ»(گروه 1)و مجوزهای صادره در ماده (33)آیین‌نامه:
1-حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح 14/10
2-حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه
ماده 3 - بینایی برای گواهینامه‌های رانندگی پایه پ(گروه 2)و پایه ت(گروه 1 و 2):
1-حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح حداقل 15/10.
2-حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه.
ماده 4 - آن دسته از بیماریهایی که نیاز به دریافت نظریه و تأیید پزشک متخصص معتمد چشم را دارد:
1-افراد دارای میدان بینایی دوچشمی بین 120 تا 140 درجه.
2-افراد مبتلا به کوررنگی چشم.
3-افراد مبتلا به کاتاراکت(آب مروارید).
4-افراد مبتلا به گلوکوم(آب سیاه).
5-مبتلایان به بیماری شبکیه چشم.
تبصره 1- ملاک ارزیابی میدان بینایی تست Confrontaion میباشد.
تبصره 2- در معاینه چشم و سنجش بینایی،رعایت موارد زیر به وسیله پزشک الزامی است:
الف‌سنجش دید(قدرت بینایی)باید طبق استانداردهای بین المللی و با نمودارهای سنجش بینایی استاندارد انجام پذیرد.
ب‌حداکثر میزان دید برای هر چشم 10/10.
پ‌در صورتی که متقاضی در هر خط دید بیش از 2 حرف را خطا نماید،آن خط در محدوده دید محاسبه نگردیده و خط درشت‌تر ملاک ارزیابی قرار میگیرد.
ماده 5 - شنوایی:
1-حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا 40 دسیبل،برای گواهینامه رانندگی پایه الف(گروه 3)،پایه ب(گروه 2)،پایه پ(گروه 1 و 2)،پایه ت(گروه 1 و 2)و مجوزهای صادره در ماده (33)آیین‌نامه.
2-در صورت کر بودن کامل یک گوش،حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا 40 دسیبل،برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف(گروه 1 و 2)و پایه«ب» (گروه 1)و ویژه.
3(الحاقی 1386/9/25)-در صورتی که متقاضی حداقل شرایط پزشکی مندرج در بندهای 1 و 2 را دارا نباشد،منحصرا میتواند جهت دریافت گواهینامه رانندگی پایه«ب»گروه 1 اقدام نماید.
ماده 6 - موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهینامه رانندگی:
اول:بینایی:
1-میدان بینایی دوچشمی کمتر از 120 درجه برای انواع گواهینامه رانندگی.
2-افراد مبتلا به بیماریهای Hmianopia bitemporal،Homonymous hemianopia برای انواع گواهینامه رانندگی.
3-افراد تکچشمی دارای قدرت بینایی کمتر از 9/10 برای انواع گواهینامه رانندگی.
4-افراد تکچشمی دارای میدان بینایی کمتر از 100 درجه برای انواع گواهینامه رانندگی.
تبصره 1- افرادی که به تازگی یک چشم خود را از دست داده‌اند تا طی زمان لازم برای عادت به دید تکچشمی،حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند.
5-افراد تکچشمی با هر قدرت بینایی برای دریافت گواهینامه رانندگی پایه الف(گروه 3)،پایه ب(گروه 2)،پایه پ(گروه 1 و 2)،پایه ت(گروههای 1 و 2)و مجوزهای صادره در ماده (33)آیین‌نامه.
6-افراد مبتلا به کوررنگی شدید،دیپلوپیا(دوبینی)و فوریای عمودی برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف(گروه 3)،پایه ب(گروه 2)پایه پ(گروه 1 و 2)،پایه ت(گروه 1 و 2)و مجوزهای صادره در ماده (33)آیین‌نامه.
دوّم:شنوایی:
7-در صورت کر بودن کامل یک گوش و افت شنوایی بیش از 75 دسیبل در گوش دیگر، برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف(گروه‌های 1 و 2)،پایه ب(گروه 1)و ویژه
8-افت شنوایی بیش از 75 دسیبل در هر دو گوش،برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف(گروه 3)، پایه ب(گروه 2)،پایه پ(گروه 1 و 2)،پایه ت(گروههای 1 و 2)و مجوزهای صادره در ماده (33)آیین‌نامه.
سوّم:اندامهای حرکتی فوقانی و تحتانی
نوع 1- برای انواع گواهینامه‌های رانندگی:
9-فقدان مادرزادی یا قطع عضو یا فلج(در صورتی که هیچگونه اصلاح در فرد و وسیله نقلیه عملا امکان‌پذیر نباشد)شامل موارد زیر:
الف‌هر دو اندام فوقانی(از ناحیه مچ).
ب‌انگشت شصت در هر دو دست.
جیک اندام فوقانی و یک اندام تحتانی(از ناحیه مچ).
داندامی که برای عمل کردن یک کنترل دستی یا پایی وجود آن الزامی است.
10-ابتلا به Quardriplegia .
11-ابتلا به دفرمیتی شدید.
12-چرخش مهره‌های سرویکال به طرف راست و چپ کمتر از 45 درجه.
تبصره 2- بدیهی است مفاد ماده (8)باید در این موارد مد نظر قرار گیرد.
نوع 2- برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف(گروه 3)،پایه ب(گروه 2)،پایه پ(گروه 1 و 2)و پایه ت(گروه 1 و 2)و مجوزهای صادره در ماده (33)آیین‌نامه:
الف‌قطع عضو زیر زانو منجر به پروتز اندام تحتانی.
ب‌قطع در قسمت قدامی پا،مفصل Metatarso phalangeal و پنجه بزرگ پا.
پ‌قطع،فلج یا ناتوانی کامل از یک شصت و دو انگشت در هر دست.
ت‌دارا بودن تنها یک بازو.
ث‌ابتلا به پاراپلژی.
تبصره 3- بدیهی است مفاد ماده (8)باید در موارد یادشده مد نظر قرار گیرد.
چهارم:سایر موارد به شرح زیر برای انواع گواهینامه‌های رانندگی:
14-افراد مبتلا به اختلالات تنفسی شدید(سطح 4)و کلیه افرادی که برای رفع اختلالات تنفسی خود نیازمند استفاده از تجهیزات تأمین اکسیژن در زمان رانندگی هستند.
15-افراد مبتلا به اختلال شدید عملکرد قلب(طبقه 4 از طبقه‌بندی عملکرد قلب).
16-اعتیاد به انواع مواد مخدر،مواد و نوشابه‌های الکلی،استفاده از داروهای تخدیرکننده و یا محرک سیستم اعصاب و روان )CNS( .
17-افراد مبتلا به سایکوز حاد از هر نوع،بیماران(خلفی) Bipolar در فاز حاد.
18-افراد مبتلا به صرع مسلم.
ماده 7 - موارد ممنوعیت مطلق برای صدور گواهینامه رانندگی باید به تأیید سه نفر پزشک متخصص مربوط رسیده باشد.
ماده 8 - هرگاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهند که اشخاص مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی به کمک عینک یا لنز و یا سمعک و همچنین اشخاص دارای نقص عضو به کمک وسائل مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص در وسیله نقلیه،به طور طبیعی قادر به رانندگی میباشند،صدور گواهینامه به نام آنان در صورت جمع شرایط لازم دیگر،مانعی ندارد. اما در متن گواهینامه باید تصریح شود که فقط با عینک،لنز یا سمعک و یا چه نوع وسیله نقلیه‌ای میتوانند رانندگی نمایند.آزمایش عملی رانندگی از درخواستکنندگان دارای نقص عضو باید به وسیله سه نفر افسر کارشناس مذکور انجام پذیرد.
تبصره(الحاقی 1386/9/25)- نصب علائم مخصوص ناشنوایان بر روی وسیله نقلیه، برای دارندگان گواهینامه موضوع بند 3 ماده 5 برای آگاهی سایر رانندگان الزامی است.
ماده 9 - ارزیابی انواع:
1-اختلالات بینایی.
2-اختلالات شنوایی.
3-اختلالات غدد آندوکرین(اعم از انواع دیابت نیازمند به درمان انسولینی و غیر انسولینی،هیپوگلیسمی غیر دیابتی،تیروئید،پاراتیروئید،هیپوفیز،اکرومگالی،آدرنال،چاقی، آنسفالوپاتی هپاتیکی).
4-اختلالات کلیوی.
5-اختلالات تنفسی.
6-اختلالات نورولوژیکی(مغز و اعصاب).
7-اختلالات حرکتی اندامهای فوقانی و تحتانی.
8-اختلالات عصبیعضلانی.
9-اختلالات قلبی و عروقی.
10-اختلالات فشار خون.
11-اختلالات ناشی از مصرف دارو.
12-اختلالات روحی و روانی(اعصاب و روان).
13-اختلالات خواب(اعم از Sleep apnea و نارکولپسی).
14-عفونت‌ها.
احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان بر اساس دستورالعمل اجرائی است که پس از تأیید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمامی پزشکان انجام‌دهنده معاینات پزشکی درخواستکنندگان انواع گواهینامه،ابلاغ میشود.
ماده 10 - پزشکان انجام‌دهنده معاینات درخواستکنندگان گواهینامه رانندگی،ملزم به شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی«معاینات رانندگان»که به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میگردد،هستند.2(3)