جریمه های تخلفات مربوط به حمل ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی


وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی
/169432 ت 46748 ک 1390/8/28
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3 / /7 1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (21) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 ه‍- مورخ /10 /10 1386، تصویب نمودند:
جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی ( در 171 ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 1390/8/21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور
محمدر ضا رحیمی