آیین‌نامه اجرائی«لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاه‌های رانندگی و مکانیکی ارتش‌مصوب 1335-و اصلاحیه آن مصوب 1367»


مصوب 1373/10/14 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاه‌های رانندگی و مکانیکی ارتش جمهوری اسلامی ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که بعد از این به اختصار به ترتیب«ارتش»،«سپاه»و«وزارت دفاع»نامیده میشوند و نیروهای ذی ربط حسب مورد در رده‌های مختلف مجاز به صدور آن خواهند بود به پایه یکم و پایه دوم و ویژه تقسیم میشود.
الف‌گواهینامه پایه دوم ارتش،سپاه یا وزارت دفاع مخصوص رانندگی روی خودروهای سبک تا ظرفیت 3/5 تن(داخل)و مینیبوس.
ب‌گواهینامه پایه یکم ارتش،سپاه یا وزارت دفاع مخصوص رانندگی روی انواع خودروهای متوسط و سنگین با هر ظرفیت و اتوبوس.
ماده 2 - شرایط دریافت هریک از گواهینامه‌های مذکور در ماده (1)به شرح زیر خواهد بود:
الف‌گواهینامه پایه دوم ارتشی و سپاهی،به کسانی داده میشود که پس از طی دوره در آموزشگاه رانندگی در آزمایشی که زیر نظر کمیسیون آزمایش مربوط به عمل میآید قبول شوند.
تبصره- کسانی میتوانند بدون گذراندن دوره آموزشگاه در آزمایش‌های رانندگی شرکت نموده و به اخذ گواهینامه پایه دوم ارتش،سپاه یا وزارت دفاع نائل شوند که دارای گواهینامه پایه دوم رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و از عهده آزمایش‌های مقرر که به وسیله کمیسیون آزمایش مربوط انجام میگیرد برآیند.
ب‌گواهینامه پایه یکم،مخصوص رانندگانی است که دارای گواهینامه پایه دوم رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و در آزمایش‌های مربوط قبول شوند.
ماده 3 - در هر رده که آموزشگاه‌های رانندگی وجود دارد کمیسیون آزمایش رانندگی با شرکت اعضاء زیر تشکیل خواهد شد:
الفیک نفر نظامی آموزشی از واحد مربوط.
بیک نفر نظامی یا کارمند فنی از واحد مربوط.
ج‌فرمانده آموزشگاه رانندگی واحد مربوط.
هیک نفر مکانیسین از واحد مربوط.
تبصره- شرط عضویت در کمیسیون آزمایش،داشتن گواهینامه رانندگی از راهنمایی و رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران با همان پایه یا بالاتر است.
ماده 4 - شرایط داوطلبان و مواد آزمایشی برای دریافت گواهینامه پایه دوم به شرح زیر است:
الف‌شرایط داوطلبان.
1-داشتن حداقل 18 سال تمام سن.
2-داشتن معرفینامه از آموزشگاه رانندگی مربوط با تأیید صلاحیت داوطلب برای رانندگی.
3-داشتن سلامت جسمانی برابر ضوابط آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی کشور با تأیید بهداری مربوط.
4-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.
ب‌مواد آزمایشی:
1-شناسایی انواع خودروها.
2-رانندگی در زمین‌های ذو عارضه و شهر.
3-بازدیدهای روزانه و کارهای رده یک.
4-آیین‌نامه و تست‌های مقرر راهنمایی و رانندگی.
ماده 5 - شرایط داوطلبان و مواد آزمایش برای دریافت گواهینامه پایه یکم به شرح زیر است.
الف‌شرایط داوطلبان:
1-داشتن حداقل 23 سال تمام سن.
2-گذشتن دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی پایه دوم از راهنمایی و رانندگی کشور.
3-داشتن سلامت جسمانی و روانی لازم برابر مقررات راهنمایی و رانندگی کشور با تأیید بهداری مربوط.
4-عدم محرومیت از رانندگی.
ب‌مواد آزمایشی:
1-آشنایی کامل با مسائل فنی و مکانیکی خودرو.
2-رانندگی در زمین‌های ذو عارضه،تپه و شهر با خودروهای با ظرفیت بیش از 3/5 تن.
ماده 6 - گواهینامه رانندگی ویژه،برای رانندگی با وسائل نقلیه سنگین جاده‌سازی و ساختمانی و مخصوص حمل اشیاء سنگین و جراثقال اسکله‌ها،برابر اساسنامه‌ها و دوره‌های طی شده در مراکز آموزشی در ارتش و سپاه پاسداران صادر گردیده و طبق مقررات مذکور از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود.
تبصره 1- مقصود از اعتبار این‌گونه گواهینامه صرفا استفاده از وسائل ویژه ارتش،سپاه و وزارت دفاع در محدوده زمانی است که دارنده آن در این مراکز خدمت میکند.
تبصره 2- در گواهینامه ویژه باید نوع وسیله نقلیه‌ای که دارنده آن میتواند با آن رانندگی نماید قید شود.
برای رانندگی با وسائل نقلیه ویژه‌ای که سرعت آن از 30 کیلومتر در ساعت تجاوز مینماید علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه داشتن گواهینامه پایه یکم رانندگی نیز ضروری است.
ماده 7 - گواهینامه پایه یکم به رنگ آبی،پایه دوم به رنگ سفید و ویژه به رنگ سبز به قطع استاندارد 10*5/6 سانتیمتر برابر نمونه‌های پیوست خواهد بود که در کلیه نیروها و سازمان‌ها پس از انجام آزمایش‌های مربوط توسط کمیسیون،با امضاء فرمانده آموزشگاه رانندگی مربوط و رئیس رکن سوم یگان تا رده تیپ و همطراز(داخل)در ارتش و یگان همطراز در سپاه و وزارت دفاع معتبر خواهد بود.
تبصره- گواهینامه‌های مذکور برای رانندگی با وسائل نقلیه،در ارتش،سپاه یا وزارت دفاع معتبر خواهد بود.
ماده 8 - نیروها و سازمان‌های ذی ربط موظفند نمونه لازم از هریک از گواهینامه‌های مذکور در ماده 7 را چاپ کنند و در اختیار یگانه‌های ذی ربط قرار دهند و یگان‌های مذکور موظفند پس از صدور،پرس پلاستیکی نموده و به دارنده گواهینامه اعطاء نمایند.
ماده 9 - گواهینامه‌های منظور در این آیین‌نامه تا زمانی که دارنده آنها در ارتش،سپاه و وزارت دفاع با وسائل متعلق به این مراکز مشغول انجام وظیفه میباشد معتبر خواهد بود و برای اخذ گواهینامه‌های راهنمایی و رانندگی کشور جمهوری اسلامی ایران دوره‌های آزمون فوق الذکر فاقد اعتبار است.
2(3)