از آیین‌نامه اجرائی آموزشگاههای رانندگی


مصوب 1383/12/5 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی

فصل اول‌تعاریف

ماده 1 - در این آیین‌نامه،اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف‌آموزشگاه رانندگی:مؤسسه‌ای که بر اساس مقررات این آیین‌نامه تأسیس و از متقاضیان ثبت‌نام نموده و منحصرا دانش و مهارت رانندگی را وفق برنامه آموزشی مندرج در ماده (16) این آیین‌نامه در محلهای تعیین‌شده مجاز به آنان تعلیم میدهند.
ب‌مؤسس آموزشگاه رانندگی:شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور فعالیت در زمینه آموزشگاه رانندگی اجازه تأسیس آن را از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده است.
پ‌مدیر آموزشگاه رانندگی:شخصی حقیقی است که مسؤولیت اداره امور آموزشگاه رانندگی را به عهده دارد.
ت‌مربی آموزشگاه رانندگی:شخصی است آموزش‌دیده و ماهر در امر تعلیم رانندگی که فنون،قوانین و مقررات و اصول ایمنی مربوط به رانندگی صحیح را برای کسب مهارتهای لازم به هنرآموز آموزش میدهد.
ث‌گروه‌بندی آموزشگاه:یعنی تفکیک آموزشگاهها بر اساس شرایط تأسیس و نوع فعالیت آموزشگاه.
ج‌وسیله نقلیه آموزشی:وسیله‌ای است که دارای علائم مشخصه و تجهیزات مندرج در این آیین‌نامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزش رانندگی داده میشود.
چ‌اجازه تأسیس آموزشگاه رانندگی:اجازه‌نامه‌ای است که با رعایت مقررات این آیین‌نامه توسط راهنمایی و رانندگی صادر و به متقاضی واجد شرایط تسلیم میگردد.
ح‌گواهی آموزش:مدرکی است که پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارتهای لازم و موفقیت در آزمونهای مربوط از طرف آموزشگاه به نام هنرآموز صادر میگردد.
ماده 22 - دستورالعمل تأسیس آموزشگاهها و چگونگی آموزش رانندگی و هدایت شناورهای تفریحی و جابه‌جایی مسافر که در راههای آبی شهرها و حومه آنها و همچنین آبهای ساحلی آنها تردد مینمایند توسط وزارت کشور با همکاری سازمانهای بنادر و کشتیرانی و تربیت بدنی تهیه و پس از تأیید وزیر کشور به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده 23 - دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه از جمله تخلفات آموزشگاههای رانندگی، نحوه و چگونگی اجراء و ضوابط مربوط به فعالیت هریک از گروههای تعیین‌شده با توجه به مقررات مندرج در این آیین‌نامه و موارد مورد اشاره در تبصره(2)ماده (5)این آیین‌نامه،بنا به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی از سوی وزیر کشور با هماهنگی دستگاههای ذی ربط ابلاغ میگردد.
تبصره- در تهیه دستورالعمل‌های یادشده،ضوابط مربوط به امور صنفی آموزشگاههای رانندگی،توسط وزارت بازرگانی پیشنهاد خواهد شد.
ماده 24 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه،آن دسته از مقررات مربوط به آموزشگاههای رانندگی که با این آیین‌نامه مغایر باشد لغو میگردد.
2(3)