قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی


مصوب 1373/7/24
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موتور سیکلت سواران مکلفند ظرف مدت یک سال نسبت به شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های خود اقدام نمایند.
تبصره 1- کلیه مأمورین انتظامی موظفند پس از پایان مهلت قانونی نسبت به توقیف و هدایت موتورسیکلت‌های بدون شماره به توقفگاه شهرداری و نیروی انتظامی اقدام جدی و مداوم به عمل آورند.
تبصره 2- واحدهای راهنمایی و رانندگی مکلفند تسهیلات لازم جهت صدور شماره و احراز مالکیت دارندگان موتورسیکلت‌های فوق را فراهم و هزینه مربوطه را از متقاضیان دریافت دارند.نحوه احراز مالکیت صاحبان موتورسیکلت‌های بدون سند و تعیین تکلیف آن‌ها و میزان هزینه مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)