آیین‌نامه اجرائی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلتهای فاقد شماره راهنمایی و رانندگی


مصوب 1375/3/9 هیأت وزیران

فصل اول‌نحوه احراز مالکیت و شماره‌گذاری

ماده 1 - در مورد موتورسیکلت‌هایی که اسناد و مدارک مالکیت آنها(برگ فروش شرکت یا کارخانه سازنده،برگ فروش سازمان یا ارگان دولتی و سند رسمی)به نام متصرف نیست و متصرف دسترسی به مالک ندارد و قادر به معرفی وی نمیباشد همچنین موتورسیکلت‌های فاقد مالکیت رسمی،ضمن بازدید کاردان فنی،نظریه اداره آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت،نظریه مرجع صادرکننده برگ فرش در مورد اصالت سند،تعهد در قبال کشف فساد احتمالی که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد اخذ و شماره‌گذاری با رعایت ضوابط قانونی انجام میشود.
ماده 2 - در مورد موتورسیکلت‌هایی که فاقد هرگونه اسناد و مدارک مالکیت میباشند، پس از بازدید کاردان فنی،نظریه آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت تعهد در قبال کشف فساد احتمالی و ضمانت معتبر که امضاء ضامن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، شماره‌گذاری میشود.
ماده 3 - موتورسیکلت‌هایی که متصرفان آنها جهت شماره‌گذاری مراجعه مینمایند برابر فرم تنظیمی پیوست این آیین‌نامه در دو نسخه احراز مالکیت شده و شماره‌گذاری به نام متصرف برابر مقررات انجام میشود.

فصل دوم‌نحوه نگهداری موتورسیکلت‌های توقیف‌شده و تعیین تکلیف آنها

ماده 4 - روش اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون یادشده شامل:نحوه اقدام مأموران انتظامی،روش انتقال موتورسیکلت‌ها به توقفگاه و چگونگی نگهداری مناسب موتورسیکلت‌های توقیف‌شده طی دستورالعملی خواهد بود که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ خواهد شد،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میتواند در صورتی که توقفگاه لازم و مناسب در اختیار نداشته باشد،با هماهنگی لازم از توقفگاه‌های شهرداری استفاده نماید.
ماده 5 - متصرفان موتورسیکلت‌هایی که به موجب ماده (4)این آیین‌نامه توقیف شده‌اند موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ توقیف،با در دست داشتن اسناد و مدارک مربوط به منظور تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های خود به واحد شماره‌گذاری مراجعه نمایند.
ماده 6 - تکلیف موتورسیکلت‌هایی که در اجرای قانون یادشده در توقفگاه‌ها توقیف گردیده و مالکیت آنها به ترتیبی که در مواد(1)،(2)و(3)این آیین‌نامه درج گردیده به اثبات نمیرسد یا مدعی مالکیت مراجعه نمیکند،پس از انقضاء مهلت شش ماه از تاریخ توقیف ضمن هماهنگی با مقامات قضائی مشخص میشود.

فصل سوم‌وجوه دریافتی از متقاضیان بابت ایجاد تسهیلات لازم و نحوه هزینه آن

ماده 7 - در اجرای تبصره(2)قانون یادشده جهت شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت مبلغ پنجاه هزار ریال پس از احراز مالکیت و قبل از شماره‌گذاری از مالک اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز میشود.
ماده 8 - به ازاء هر روز توقف موتورسیکلت در توقفگاه،متناسب با عرف روز از مالک یا متصرف آن هزینه نگهداری دریافت و درآمد حاصل‌شده به مالک حقیقی یا حقوقی توقفگاه تعلق خواهد گرفت.
ماده 9 - نقل و انتقال موتورسیکلت قبل از شماره‌گذاری ممنوع میباشد.در صورتی که دفاتر اسناد رسمی مبادرت به نقل و انتقال این قبیل موتورسیکلت‌ها نمایند با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 10 - پس از اقدام به شماره‌گذاری چنانچه شماره مفقود گردد صدور المثنی تابع مقررات راجع به صدور شماره المثنی برای خودروها خواهد بود.
ماده 11 - هر نوع جعل و تزویر نسبت به اسناد فوق الذکر جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.
2(3)