قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها،ارگان‌ها،سازمان‌ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش


مصوّب 1367/9/20
ماده واحده - کلیّه دستگاه‌ها،سازمان‌ها،نهادها،مقامات دولتی و اشخاص متفرقه که زمین و فضاهای آموزشی،ساختمان‌های اداری،خانه‌های سازمانی،خانه‌های پیش‌آهنگی سابق،کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان،اردوگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی متعلّق به آموزش و پرورش را در اختیار دارند موظّفند ظرف مدّت سه ماه از تصویب این قانون اماکن مذکور را تخلیه و تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند.در غیر این صورت بر حسب درخواست آموزش و پرورش،دادسرای عمومی محل موظّف است خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی و اماکن مورد نظر را تخلیه و تحویل نماید.تخلّف از این قانون در حکم تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تبصره 1- اماکنی که بر اساس تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوّب 1362/9/8 مجلس شورای اسلامی به تصرّف و مالکیت جهادسازندگی درآمده،از این قانون مستثنی میباشد.
تبصره 2- در مواردی که آموزش و پرورش زمین و فضاهای مورد بحث را با عقدی از عقود لازم در اختیار اشخاص یا مؤسّسات خصوصی قرار داده است طبق مفاد قرارداد عمل مینماید.
تبصره 3- به موجب تبصره 12 قانون بودجه 1369 حذف شده است.2(1)