آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف - قانون

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب1389- .

ب‍- شورای عالی

شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.

پ‍- شورای استان

شورای هماهنگی ترافیک استان.

ت‍- معابر شهری پرترافیک

معابر شهری موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.

ث‍- پارک حاشیه‌ای مدیریت شده

توقف وسیله نقلیه در حاشیه معابرشهری درمحل‌های مجاز با ویژگیهای زیر:
1- دارای تابلوها و علائم مربوط، حاوی اعلام شرایط زمانی و نحوه پرداخت هزینه توقف.
2- دارای خطکشی استاندارد با ابعاد حداقل (240) سانتیمتر عرض و (550) سانتیمترطول.

ج‍- ممنوعیت توقف

مجاز نبودن توقف وسیله نقلیه درنقاطی که براساس ماده (163)آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره /20873ت29169 مورخ 1384/4/8معین گردیده است.

چ‍- تجهیزات و لوازم سنجش توقف

ابزارها، فناوریها و دستگاه‌های الکترونیکیاز جمله ایست‌سنج، کارت پارک و نظایر آن که برای نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت‌متناسب حق توقف به کار میروند.

ح‍- متصدی

اشخاص حقوقی واجد شرایط که با رعایت مفاد این آیین‌نامه، امور مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای پارک حاشیه‌ای یک یا چند معبر را از طرف شهرداری بر عهده دارند.

خ‍- پارکبان

افرادی که توسط متصدی برای تسهیل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهای پارک حاشیه‌ای به کارگیری میشوند.
ماده 2 - ویژگیهای معابر شهری پرترافیک به شرح زیر است:
الف - معابری که براساس مطالعات تحلیل عرضه و تقاضای پارکینگ، تقاضا برای پارک حاشیه‌ای وسایل نقلیه در یک دوره زمانی حداقل شش ساعته بیش از میزان عرضه پارکینگ در حاشیه معابر موردنظر باشد.
تبصره - مطالعات موضوعی فوق‌الذکر براساس مصوبات شورای عالی در خصوص انواع مطالعات مهندسی ترافیک در شهرها، توسط شهرداری برای ناحیه‌ای با محدوده مشخص و با ملاحظه عرضه پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای و سطح سرویس معابر موردنظر انجام میپذیرد. مرجع تصویب این مطالعات، شورای استان میباشد. در شهر تهران، مرجع تصویب، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.
ب - بیش از پنجاه درصد تقاضای پارک حاشیه‌ای براساس مطالعات بند (الف) برای دسترسی به کاربریهای غیرمسکونی شامل تجاری، اداری، خدماتی، آموزشی، رفاهی، درمانی، زیارتی یا تفریحی باشد.
پ - حداکثر از نوع شریانی درجه (1) و حداقل از نوع جمع و پخشکننده مطابق استاندارد شماره (14147) مورخ 1390 سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع معابر شهری - طبقه‌بندی باشد.
ماده 3 - توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی (7) صبح الی (21) شب در محل‌هاییکه برای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده تعیین گردیده است در نیم ساعت اول رایگان خواهدبود. دریافت حق توقف در معابر یادشده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت میشود.
تبصره1- دریافت حق توقف در معابر موردنظر بر حسب بازه‌های زمانی نیم ساعتی یا یک ساعتی اخذ میگردد.
تبصره2- قیمت‌گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر باید بر طبق مقررات اخذ عوارض‌با محاسبه هزینه‌های عملیاتی اجرا (نصب و نگهداری تجهیزات موردنیاز)، تأمین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه‌بندی و اهمیت معابر تعیین شود.
تبصره3- قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و یا ترجیح استفاده از پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای ترغیب شوند.
تبصره4- در صورت اشغال بیش از یک محل توقف توسط یک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل‌های اشغال شده دریافت میشود.
ماده 4 - معابر شهری پرترافیک براساس شاخص‌های موضوع ماده (2) این آیین‌نامه، به پیشنهاد شهرداری مربوط و تصویب شورای استان تعیین میشود.
تبصره1- شورای استان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول پیشنهاد از سوی شهرداری در خصوص تعیین معابر شهری پرترافیک تصمیم‌گیری کند.
تبصره2- مرجع تعیین معابر شهری پرترافیک در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران میباشد.
تبصره3- شورای استان و شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران موظفند حسب مورد نتیجه تصمیمات خود در مورد این ماده را به شورای عالی اعلام نمایند. شورای عالی در صورت هرگونه ایراد به تصمیمات یادشده مراتب را ظرف دو هفته به شورای مربوط اعلام مینماید.
تبصره4- اصلاح و لغو معابر شهری پرترافیک به پیشنهاد هر یک از اعضای شورای استان یا شهرداری مربوط و با تصویب مرجع تعیین معابر شهری پرترافیک انجام میشود.
ماده 5 - پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پرترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم‌ساعت اولیه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در این خصوص توسط مأموران موضوع ماده (2) قانون انجام میپذیرد.
تبصره - نصب تابلویمکمل حمل باجرثقیل درمحل‌هایی که‌برای مدیریت پارک حاشیه‌ای از ایست‌سنج و یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی ثابت برای پرداخت الکترونیکی هزینه توقف استفاده میشود، با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی توسط شهرداری انجام میپذیرد.
ماده 6 - پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب‌نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پرترافیک با اولویت پیشگیری از وقوع تخلفات پارک حاشیه‌ای و دریافت گزارش‌های مربوط اقدام نماید.
تبصره - در صورت درخواست شهرداریها برای آموزش برخی افراد جهت نظارت وارائه گزارش درخصوص رعایت مقررات مربوط به فضاهای پارک حاشیه‌ای، پلیس راهنماییو رانندگی نسبت به ارایه آموزش‌های مربوط اقدام مینماید. پلیس میتواند با رعایت تبصره(3) ماده (2) قانون، از گزارش‌های افراد فوق‌الذکر که دوره آموزشی لازم را با موفقیت گذرانده‌اند استفاده نماید. نحوه صدور ابلاغ و فعالیت این افراد بر اساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ خواهدشد.
ماده 7 - شهرداریها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، پس از اطلاع‌رسانی به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ هزینه توقف اقدام نمایند.
تبصره1- دریافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش مالی توسط رانندگان و عوامل متصدی (پارکبان) از ابتدای سال 1395 با استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک برون خط (آفلاین) با رعایت قوانین و مقررات نظام بانکداری الکترونیکی انجام میشود.
تبصره2- درآمد حاصل از توقف خودرو در پارک حاشیه‌ای، موضوع تبصره (2) ماده (3) این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز میشود. صددرصد (100%) مبالغ واریزی موضوع این ماده به حساب خزانه تا پایان هر ماه توسط خزانه به حساب شهرداری مربوط واریز میشود تا در اجرای ماده (15) قانون در همان شهر هزینه نماید.
ماده 8 - انتخاب و بکارگیری متصدی بر اساس شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی اعلامی از سوی شهرداری و مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری صورت میگیرد.
تبصره - شرایط انتخاب و بکارگیری متصدی میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در قالب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعیین گردد.
ماده 9 - وظایف متصدی در چارچوب قرارداد منعقده با شهرداری به شرح زیر است:
الف - تأمین عوامل انسانی موردنیاز برای امور مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از پارک حاشیه‌ای.
ب - همکاری با عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی.
پ - تأمین و کنترل مستمر تجهیزات مورداستفاده و اطمینان از سالم بودن آنها و تأمین لوازم موردنیاز.
ت - مدیریت تمامی تراکنش‌های مالی بین شهروندان و عوامل متصدی (پارکبان) در خصوص حق توقف مصوب.
ث - ارائه گزارش‌ها و آمار و اطلاعات موردنظر به شهرداری.
تبصره - عوامل متصدی حق مداخله در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی را ندارند.
ماده 10 - شرایط جذب و بکارگیری افراد پارکبان توسط متصدی به شرح زیر است:
الف - دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دائم یا موقت از خدمت دوره ضرورت.
ب - دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
پ - نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری.
ت - گذراندن دوره آموزشی مربوط.
ث - دارا بودن شرایط جسمی لازم.
ج - نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل.
تبصره - شهرداریها موظفند با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی، براساس ضوابط ابلاغی شورای عالی نسبت به آموزش افراد پارکبان اقدام نمایند.
ماده 11 - عوامل متصدی و عوامل تعیین شده در تبصره ماده (6) این آیین‌نامه، درطول ساعات تعیین‌شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشکل با نصب نام‌نما روی لباس و همراه داشتن کارت و کدشناسایی معتبر نسبت به انجام وظایف خود اقدام مینمایند.
ماده 12 - به ازای حداکثر هر (70) فضای پارک حاشیه‌ای و یا حداکثر هر (500) متر نوار اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای، باید یک فضا برای پارک خودروهای دارای پلاک معلولین و جانبازان به صورت رایگان اختصاص یابد.
ماده 13 - نصب تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و تابلوهای مکمل آن‌ها ونیز اجرای خطکشیهای متناسب، توسط شهرداری با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگیانجام میشود.
ماده 14 - گزارش سالانه اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای باید در پایان هر سال توسط شهرداری مربوط به شورای استان ارایه گردد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
2(3)