قانون الحاق یک تبصره به بند(22)ماده (3)«آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348»


مصوب 1387/10/25
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به بند(22)ماده (3)آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 الحاق میشود:
تبصره- ساخت‌وساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی ممنوع است.سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان(گارد)بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت‌وساز و یا بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضائی محل اعلام مینماید.مرجع قضائی مکلف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید.
2(1)