قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش


مصوب 1384/10/18
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه متوقف میشود.مدت مذکور قابل تمدید نمیباشد.
ماده 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده (1)،با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه‌های دیگر،توافق نماید.
هیأت وزیران موظف است بودجه و اعتبار مورد نیاز را به نحوی تأمین کند که تا پایان برنامه چهارم اجرای این قانون تحقق یابد.
تبصره- در صورت عدم حصول توافق،بهای زمین بر اساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک،در صندوق دادگستری سپرده میشود و سند ملک به نام دولت صادر میگردد.2(1)