قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی


مصوب 1384/11/12
ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در اعتبارات هزینه‌ای برای سازمان یاد شده،پیش‌بینی میشود،مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف،خسارت،دیه و کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرائم زیست محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت مینمایند،اختصاص دهد.هرگونه پرداخت از این محل به کارکنان ستادی و همچنین افرادی که وظائف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق الذکر را ندارد ممنوع است.
تبصره- نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط،تابع دستورالعملی خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)