دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی


مصوب 1386/1/22 هیأت وزیران
ماده 1 - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف‌سازمان:سازمان حفاظت محیط زیست.
ب‌قانون:قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطیمصوب 1384-.
پکارکنان و مأموران سازمان:آن دسته از کارکنان شاغل غیر ستادی سازمان که در زمینه حفاظت محیط زیست،کنترل مناطق،کشف،تعقیب جرائم ناشی از قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت دارند.
تکاشف:کسیکه نگهداری،حمل‌ونقل،ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیر مجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف مینماید و به مأموران سازمان در واحدهای ذی ربط اعلام میکند وزیر صورتجلسه مربوط را امضاء مینماید.
ماده 2 - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور اجرای قانون هرساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزینه‌ای خود پیش‌بینی و مطابق مقررات این دستورالعمل مصرف نماید.
ماده 3 - مبنای محاسبه حق کشف،هفتاد درصد(70%)بهای جانور وحشی شکار شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد که به شرح زیر قابل پرداخت است:
الفکارکنان و مأموران سازمان در امر کشف تخلفات و جرائم زیست محیطی معادل بیست و پنج درصد(25%)بهای جانوران وحشی.
بکارکنان و مأموران سازمان در امور جلوگیری از تخلفات و جرائم معادل سی و پنج درصد(35%)بهای جانوران وحشی.
پکارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل ده درصد(10%)بهای جانوران وحشی.
تبصره 1- چنانچه هریک از اشخاص مذکور در این ماده در دو یا چند عنوان سهیم باشند، فقط حق دریافت سهم بیشتر را دارند.
تبصره 2- در مواردی که اشخاص مذکور در هریک از بندهای این ماده بیش از یک نفر باشند،سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزان مشارکت آنان حسب مورد به تشخیص مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ذیربط یا رئیس اداره شهرستان مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 4 - علاوه بر مواد مندرج در ماده (3)و بندهای آن،سازمان موظف است از محل اعتبارات مصوب که به این منظور اختصاص مییابد حسب مورد و به تشخیص رئیس سازمان یا نماینده وی نسبت به پرداخت خسارات یا دیه و سختی کار به مشمولین قانون به شرح زیر اقدام نماید:
الف‌به هریک از کارکنان و مأموران سازمان که ضمن انجام وظیفه یا مأموریت محوله مصدوم یا مجروح شده و تحت مداوا قرار میگیرند با ارائه مدارک مثبته علاوه بر دیه یا ارش قانونی،حداکثر تا سی میلیون(30/000/000)ریال و در صورتی که صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل دیه یا ارش عضو ناقص شده.
ب‌به خانواده کارکنان و مأمورانی که در جهت انجام وظائف قانونی و مأموریت محوله به منظور جلوگیری،کشف،تعقیب جرائم شکار و صید و در حین برخورد با متخلفین جان خود را از دست میدهند علاوه بر دیه حسب مورد حداکثر تا یکصد میلیون(10/000/000)ریال.
پ‌به کارکنان و مأمورانی که در اجرای وظائف قانونی محوله به ویژه کشف،تعقیب جرائم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالی شده‌اند حداکثر بیست میلیون(20/000/000)ریال.
ت‌به کارکنان و مأمورانی که هنگام کشف،تعقیب جرائم شکار و صید بر اثر درگیری با متخلفان به حکم قطعی مراجع قضائی به پرداخت دیه محکوم میشوند،معادل مبلغ دیه مندرج در حکم مزبور.
ث‌به کارکنان و مأمورانی که انجام وظائف آنها با سختی شرایط کار موضوع بند(خ)ماده (39)قانون استخدام کشوریمصوب 1345-همراه است فوق العاده‌ای به همین عنوان قابل پرداخت است.
تبصره- دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(3)