قانون الزام تخلیه ساختمان‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مؤسّسات وابسته و دانشگاه‌ها که در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها میباشد


مصوّب 1368/11/29
ماده واحده - کلیّه اشخاص اعمّ از حقیقی یا حقوقی و وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی و نهادها و مقامات دولتی و شهرداریها که اماکن و ساختمان‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های استیجاری و املاک وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مؤسّسات وابسته و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی(اعمّ از پزشکی و غیر پزشکی) را در تصرّف دارند،مکلّفند ظرف مدّت حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اماکن مذکور را تخلیه و به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تحویل دهند و در مورد سپاه و مهاجرین جنگی در صورت تصویب شورای تأمین استان مهلت فوق حداکثر یک سال میباشد و الاّ حسب درخواست وزارتخانه‌ها و مؤسّسات مذکور،دادسرای عمومی محل مکلّف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و دستور رفع ید و تخلیه و تحویل اماکن و ساختمان‌های مذکور را صادر نماید.
تبصره 1- در مواردی که وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها اماکن و ساختمان‌ها و املاک مورد بحث را با عقدی از عقود لازم در اختیار اشخاص یا مؤسّسات خصوصی قرار داده است طبق مفاد قرارداد عمل مینماید.
تبصره 2- تخلّف از این قانون در حکم تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی است.2(1)