تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز آلودگی صوتی


مصوب 1386/12/19 کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست هیأت وزیران
1-حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده (2)آیین‌نامه اجرائی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی به شرح جدول و تعاریف زیر تعیین میشود:
>3989602000101<...
الف‌پهنه مسکونی:پهنه‌ای است که کاربری غالب آن مسکونی و کارکرد اصلی آن سکونت بوده و کاربریهای مربوط به فعالیتهای پشتیبان برای تأمین نیازهای روزمره و اولیه ساکنین محلات را نیز در خود جای داده است.در پهنه سکونت،تأمین آسایش و امنیت ساکنین،مبنای انتخاب کاربریهای مجاز به استقرار در این پهنه است.
تنوع در پهنه‌های مسکونی ناشی از وجود تفاوت بارز در تراکم ساختمانی،ابعاد قطعات مسکونی،تعداد طبقات،تعداد واحد مسکونی در هر هکتار،عرض معابر و مانند آنها است.
ب‌پهنه تجاریمسکونی:
مشتمل بر قسمتهایی از شهر است که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافتهای مسکونی پدید آمده و از استقرار توأمان کارکردهای سکونت و کار و فعالیت شکل گرفته است.
ج‌پهنه تجاریاداری:شامل قسمتهایی از شهر است که عمدتا دارای کاربری تجاری صرف و یا کاربریهای مرتبط با آن باشد مانند بازارها،پاساژها و مانند آنها.
دپهنه مسکونیصنعتی:
این پهنه مشتمل بر قسمتهایی از شهر است که وجه غالب آن کار و فعالیت،به ویژه کاربریهای تجاری خدماتی بوده و سکونت در آن ممنوع،یا محدود و تابع نظم عمومی کار و فعالیت است.این پهنه زیر پهنه‌های اصلی متمایزی را دربر میگیرد که در هریک،غلبه یکی از وجوه تجاری،اداری،خدماتی،صنعتی یا اختلاطی از آنها مقیاسهای متفاوت شهری بارز است.
هپهنه صنعتی:
پهنه‌ای است دارای کاربری صنعتی که طبق ضوابط محیط زیست استقرار آنها در محیط شهر مجاز نبوده و بر اساس مطالعات زیست‌محیطی لازم است با فاصله‌ای مناسب بیرون از شهر یا نواحی مسکونی قرار گیرد.کارگاههای مزاحم شهری،کاربریهای کارخانه‌ای،تولیدی و خدمات صنعتی عموما در این محدوده واقع هستند.
2-روش و محل اندازه‌گیری آلودگی صوتی به شرح زیر میباشد:
الف‌فرمول محاسبه تراز متوسط )LP( روز و شب:
>3989602000102<...
Leq)10( تراز معادل در مدت زمان ده دقیقه اندازه‌گیری است که با فواصل زمانی یک ساعته اندازه‌گیری میشود.
ب‌محل اندازه‌گیری،ضلعی از فرستنده است که کمترین فاصله را با دریافتکننده دارد.
3-وزارت راه‌وترابری موظف است ظرف ده سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه موقعیت مکانی ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاههای موجود را با شرایط و ضوابط یادشده تطبیق دهد و گزارش پیشرفت عملیات خود در این خصوص را هر سال به کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره- رعایت مفاد این مصوبه در خصوص مکان‌گزینی شهرهای جدید،فرودگاهها و ایستگاههای راه‌آهن جدید نیز الزامی است.
این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 236 مورخ 1381/3/12 شورای عالی حفاظت محیط زیست میشود.
2(3)