لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها


مصوب 3 خرداد 1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی
ماده 1 - (اصلاحی 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان،قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین،بزرگراهها، پارکها،بوستانها،باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر،باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی،سازمان حفاظت محیط زیست،وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد.
تبصره 1(الحاقی 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود.
تبصره 2(الحاقی 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم(138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود،با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.
ماده 2 - شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه‌ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یک بار قابل تجدید،و سند اجرای این قانون میباشد.
تبصره- شهرداریها مکلفند درختان معابر،میادین،بزرگراه‌ها و پارکها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاککوبی کنند.
ماده 3 - مأموران شهرداریها بر حسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفینامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده 4 - (اصلاحی 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس درختان موضوع ماده (1)قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد،علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون(1/000/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000)ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1(اصلاحی 1387/12/14)- تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1)این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره 2- در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد.در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره 3(اصلاحی 1387/12/14)- مالکین باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته میشوند مکلفند به ازاء درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر میشود به تعداد معادل دوبرابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتیمتر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
تبصره 4- کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر،میادین،بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظائف شهرداریها میباشد.
ماده 5 - ضوابط مربوط به خزانه و جابه‌جا کردن‌جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستانها،قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده 6 - هرکس عالما و عامدا و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه‌ای تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط،سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط میشود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.
تبصره 2- به موجب ماده (5)قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1387/12/14 حذف شده است.
ماده 7 - گزارش مأموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلا با وظائف ضابطین دادگستری آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده 8 - هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالما جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه‌ای تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد.مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.
2(1)