قانون الحاق یک ماده به«قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»


مصوب 1384/4/12
ماده واحده - به وزارت نیرو(شرکتهای آب منطقه‌ای،سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان)اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه به منظور تأمین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی،مرغداری و دامداریها،خدماتی و گلخانه‌ای با مصارف آبی اندک(حداکثر 25 مترمکعب در شبانه‌روز)بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرحهای جایگزینی(تأمین و انتقال آب،تغذیه مصنوعی،تغییر سیستم‌های آبیاری)اقدام نماید به نحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دوره‌های پنج‌ساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاههای بدون پروانه حفرشده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (3)قانون فوق الذکر را تا پایان سال 1384 تعیین تکلیف نماید.با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (3)قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو میگردد.
از متقاضیان چاههای موضوع این قانون وجوهی برای صدور پروانه بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور صرف مطالعه و اجرای طرحهای جایگزینی آب زیرزمینی(تأمین و انتقال آب،تغذیه مصنوعی،تغییر سیستمهای آبیاری)جهت جبران معادل آب تخصیص یافته همان دشت خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)