قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه‌های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه‌های تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی


مصوب 1371/6/1
ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که تأسیس آزمایشگاه‌های خاکشناسی و تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه‌های تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی را ضروری بداند،مجوز تأسیس و فعالیت این‌گونه آزمایشگاه‌ها را برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی صادر نماید،نوع و مقدار نهاده‌های کشاورزی مربوط بر اساس نتایج این آزمایشگاه‌ها توسط مراکز ترویج و تحقیقات وزارت کشاورزی تعیین میگردد.
تبصره 1- هرکس بدون داشتن مجوز نسبت به تأسیس آزمایشگاه‌های موضوع این قانون اقدام نماید علاوه بر تعطیل آزمایشگاه به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال با حکم محاکم قضائی محکوم خواهد شد.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر شرایط دریافت مجوز تأسیس و یا ادامه کار و ضوابط مربوط به فعالیت و تعیین تعرفه‌ها و نحوه نظارت بر آزمایشگاه‌های موضوع این قانون مقررات مربوط به متخلفین و لغو مجوز فعالیت و سایر موارد ضروری توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2(1)