از قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1380/4/3

فصل اول کلیات

ماده 1 - تعاریف
الف‌نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه قوانین،مقررات، آیین‌نامه‌ها،استانداردها،تشکل‌های مهندسی،حرفه‌ای،صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.
بکشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی(از قبیل زراعت،باغداری،درختکاری مثمر و غیر مثمر،جنگلداری، جنگلکاری،مرتعداری،بیابان‌زدایی،دامداری،شیلات،آبزیان،پرورش طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم).
ج‌مهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط را دارا باشد.
تبصره- رشته‌های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط بر اساس ضوابط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی میرسد.
ماده 2 - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود سازمانی است غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظائف مقرر در این قانون تشکیل میشود.

فصل دوم‌اهداف،وظائف و اختیارات

از ماده 3

اهداف سازمان عبارتند از:
...
4-تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده(آب و خاک، دام و طیور،آبزیان،جنگل و مرتع)به منظور دستیابی به توسعه پایدار.
...
8-حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسین کشاورزی بهره‌مند میشوند.
...
ماده 4 - وظائف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین میشود:
8-رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضاء سازمان که عنوان جرائم عمومی نداشته باشند از طریق هیأتهای ذی ربط سازمان طبق مقررات مربوطه.
...
11-همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم حرفه‌ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عضو و غیر عضو و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی ربط.
...
تبصره- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام نظر مشورتی خود را به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ماده 5 - ارکان سازمان عبارتند از:
1-شورای مرکزی.
2-شورای استانیشعبه استان.
3-شورا و شعبه شهرستانی.
4-مجامع عمومی.
5-هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای.
شوراهای استانی با تصویب شورای مرکزی میتوانند برای ایجاد شعبه در شهرستان‌ها، بخشی از وظائف خود را تفویض نمایند.
ماده 14 - وظائف شورای مرکزی عبارت است از:
...
17-صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.
...
ماده 16 - وظائف رئیس سازمان به شرح زیر است:
...
4-نمایندگی حقوقی سازمان استان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی،شکایات یا دفاع از آن‌ها با حق توکیل به غیر.
5-نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه.
...
ماده 20 - وظائف شورای استانی:
...
10-همکاری با مراجع قضائی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اظهار نظر در خصوص صلاحیت اخلاقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه کارشناسی در امور کشاورزی و رشته‌های مرتبط و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
11-تصمیم‌گیری و صدور پروانه به امور مشاوره‌ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آن‌ها.
...
20-صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.
ماده 21 - وظائف رئیس شورای استان به شرح زیر است:
...
4-نمایندگی حقوقی سازمان استان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی،شکایات یا دفاع از آن‌ها با حق توکیل به غیر.
...
ماده 23 - شورای مرکزی میتواند در صورت عدول یا تخطی شورای استان،از مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذکرات لازم مبنی بر اصلاح تخلفات و تکرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نماید.
تبصره 1- در صورت انحلال شورای استانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ انحلال، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل شورای استانی بر طبق ماده (7)این قانون میباشد.
تبصره 2- نحوه انحلال شورای استانی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهد رسید.
ماده 24 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی هیأت‌های بدوی انتظامی در استان‌ها و هیأت عالی انتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیل میشود.
ماده 25 - عدم رعایت موازین قانونی،مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه‌ای،عدم رعایت شؤون شغلی،سهل‌انگاری در انجام وظائف قانونی و اجحاف به کشاورزان،دامداران،مرتعداران،مراجعان به وسیله شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم میشوند:
الف‌تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضاء شوراهای استانی نظام مهندسی کشاورزی محل.
ب‌اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی.
ج‌توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رأی در تابلو اعلانات سازمان محل.
دتوبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی و درج متن رأی در نشریه شورا.
همحرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
ومحرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
زمحرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یک سال تا پنج سال در تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی.
ح‌محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی در تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای.
تبصره 1- بندهای(و)،(ز)و(ح)با صدور حکم قاضی عضو هیأت قابل اجراء است.
تبصره 2- آراء هیأت‌های بدوی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل تجدید نظر در هیأت عالی انتظامی میباشد.
ماده 26 - هیأت‌های بدوی انتظامی در استان‌ها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل میشود:
1-رئیس شورای استانی.
2-یک نفر قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه.
3-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.
4-دو نفر مهندس کشاورزی از اعضاء سازمان با حداقل(10)سال سابقه کار در بخش کشاورزی با معرفی شورای استانی.
تبصره 1- رئیس هیأت بدوی انتظامی استان توسط اعضاء انتخاب خواهد شد.
تبصره 2- عزل اعضاء موضوع بند(4)این ماده با پیشنهاد هیأت عالی انتظامی و تأیید رئیس سازمان صورت میگیرد.
ماده 27 - وظائف هیأت‌های بدوی انتظامی استان‌ها عبارتند از:
1-رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضاء سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
2-رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی کشاورزی از مشمولان این قانون.
ماده 28 - هیأت عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل میشود:
1-رئیس سازمان.
2-یک نفر قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه.
3-یک نفر مهندس کشاورزی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی.
4-یک نفر از هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
5-سه نفر مهندس کشاورزی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی با حداقل(10)سال سابقه کار در بخش کشاورزی.
ماده 29 - وظائف هیأت عالی انتظامی عبارت است از:
1-نظارت عالیه بر کار هیأت‌های بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها.
2-رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأت‌های بدوی انتظامی.
3-تجدید نظر در احکام صادرشده توسط هیأت‌های بدوی انتظامی.
4-انحلال هیأت‌های بدوی انتظامی در صورت تخلف از وظائف شورای مرکزی.
تبصره 1- در صورتی که شخصی نسبت به رأی هیأت عالی انتظامی معترض باشد میتواند از مراجع قضائی تقاضای تجدید نظر نماید.رأی مرجع قضائی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 2- آراء هیأت عالی انتظامی با اکثریت چهار رأی موافق قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده 30 - آیین‌نامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیأت عالی انتظامی و هیأت‌های بدوی انتظامی استان‌ها،چگونگی رسیدگی،صدور رأی و اجرای احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم میگردد.
ماده 31 - هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد،هیأت‌های انتظامی مکلفند تصویر تأییدشده پرونده مربوط را به مراجع قضائی ذی صلاح ارسال کنند.
رسیدگی در مراجع قضائی مانع از رسیدگی هیأت‌های انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه‌ای مشمولان این قانون نیست.
ماده 32 - وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی،نهادها،مراجع قضائی،نیروهای انتظامی و شرکت‌های دولتی میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد،به جای کارشناسان رسمی دادگستری،از مهندسان دارای پروانه اشتغال،که به وسیله شعبه استان معرفی میشوند استفاده نمایند.
ماده 33 - شورا یا شعبه شهرستانی هریک از استان‌های کشور و نحوه انتخاب افراد واجد شرایط و اختیارات و وظائف آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی خواهد رسید.
2(1)