قانون نحوه تخلیه خانه‌های سازمانی نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران


مصوّب 1372/5/6
ماده واحده - در صورتی که استفادهکنندگان مجاز یا متصرّفین غیر مجاز خانه‌های سازمانی نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازماندگان و ورّاث قانونی آنان که به موجب مقرّرات مربوط مکلّف به تخلیه محل سکونت هستند،از تخلیه محل خودداری کنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل مزبور،به آنان اخطار میشود که ظرف سه ماه محل را تخلیه نمایند و در صورت امتناع به دستور همان مقام،محل مزبور تخلیه خواهد شد و حسب مورد به نماینده نیروهای مسلّح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده میشود.
2(1)