قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع


مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - (اصلاحی 1387/3/5)- زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها،سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیأتی مرکب از:
1-مسؤول اداره کشاورزی.
2-مسؤول اداره جنگلداری.
3-عضو جهاد سازندگی.
4-عضو هیأت واگذاری زمین.
5-یک نفر قاضی دادگستری.
6-بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی هیأت،قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر میباشد.هیأت میتواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3- چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده (56)معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل میآید.
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاههای ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده (56)قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن،هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6(اصلاحی 1371/7/5)- وزارت جهاد سازندگی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.

2(1)