قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور


مصوب 1371/7/5
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد،زربین،سرخدار، سروخمره‌ای،سفیدپلت،حرا و چندل،ارس،فندق،زیتون طبیعی،بنه(پسته وحشی)،گون، ششم،گردو(جنگلی)و بادام وحشی(بادامک)در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع میباشد.
تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یادشده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی کند.
تبصره 2- در مواردی که قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
تبصره 3- متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهادسازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم میشوند.
تبصره 4- اجازه داده میشود که هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح میگردد واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورین کاشف سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی،در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود تا برابر آیین‌نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.
تبصره 5- در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم میشوند.

ماده 2 - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (2)قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلی،ادارات ثبت موظفند پس از انقضاء مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهادسازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- معترضین میتوانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهادسازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادل مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56)قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.
تبصره 2- عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56)قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 و تبصره(6)ذیل آن به وزارت جهادسازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده (56)قانون جنگلها و مراتع رسیدگی مینماید.


ماده 3 - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهادسازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2(1)