قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار


مصوب 1380/7/10
ماده واحده - اشخاصی میتوانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
تبصره 1- تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه،علاوه بر جبران خسارت مالی در هربار،برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون(10/000/000)ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به پرداخت پنجاه میلیون(50/000/000)ریال و برای بار سوم به پرداخت یکصد میلیون(100/000/000)ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 2- همه ساله نرخ فعالیت کاریابیها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
کاریابیها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یادشده و مقررات آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهند بود.
تبصره 3- میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره(1)بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود هر سه سال یکبار بنابه پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره 4- ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون،آیین‌نامه اجرائی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 2(1)