قانون راجع به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره 100 در خصوص حمایت کارگران مهاجر


مصوب 1338/2/21
ماده واحده - قبول اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره(100)راجع به حمایت از کارگران مهاجر که مشتمل بر شش قسمت(56 بند)است تصویب میشود.
تبصره 1- وزارت کار مکلف است آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون را با توجه به پیشنهادات توصیه‌نامه مزبور و اوضاع و احوال کشور تهیه نموده و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارد.
تبصره 2- کسانی که بر خلاف مقررات آیین‌نامه اجرائی مذکور در تبصره 1 رفتار نمایند در هر مورد به پرداخت غرامت نقدی از 2000 ریال تا 20/000 ریال محکوم خواهند شد.
2(1)