قانون راجع به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعی کارگران


مصوب 1338/2/21
ماده واحده - قبول اجرای اصول پیشنهادی توصیه‌نامه بین‌المللی شماره 102 راجع به رفاه اجتماعی کارگران(1956)که مشتمل بر نه قسمت از طرف دولت ایران تصویب میگردد.
تبصره 1- وزارت کار مکلف است آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون را با توجه به پیشنهادات توصیه‌نامه مزبور و اوضاع و احوال کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارد.
تبصره 2- کارفرمایانی که بر خلاف مقررات آیین‌نامه‌های اجرائی مذکور در تبصره 1 رفتار نمایند در هر مورد به پرداخت غرامت نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.
2(1)