قانون الحاق ماده واحده به «قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10»


مصوب 1367/10/11 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - (اصلاحی 1381/3/29)- برای صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک رانندگان و میهمانداران ترانزیت علاوه بر مقررات قانون گذرنامه رعایت موارد زیر الزامی است:
1-(اصلاحی 1381/3/29)-ارائه معرفینامه کتبی از بنگاه‌ها،مؤسسات و شرکت‌های مسافربری یا باربری که از طرف وزارت راه‌وترابری فعالیت آنها مجاز شناخته شده است دائر بر اشتغال متقاضی در بنگاه یا مؤسسه و یا شرکت‌های مزبور به شغل رانندگی یا کمک رانندگی یا مهمانداری که توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد.
2-(اصلاحی 1381/3/29)-ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگری غیر از رانندگی یا کمک رانندگی یا میهمانداری که توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد.
3-ارائه برگ عدم محکومیت مؤثر کیفری.
4-ارائه برگ عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
تبصره 1(اصلاحی 1381/3/29)- صدور گذرنامه برای رانندگان یا کمک رانندگان یا میهمانداران موضوع این قانون که دارای محکومیت مؤثر کیفری هستند ولی از تاریخ پایان محکومیت ایشان 2 سال گذشته باشد به شرط معیل بودن با رعایت دیگر موارد فوق مجاز میباشد.
تبصره 2(اصلاحی 1381/3/29)- در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 این ماده ،در دادگاه صالح راننده و کمک راننده و میهماندار متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت پنج الی ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده و میهماندار ترانزیت محروم میشود.
در صورتی که تخلف،مربوط به صدور معرفینامه خلاف باشد صادرکننده معرفینامه خلاف از طرف شرکت یا مؤسسه یا بنگاه موضوع بند 1 این ماده ،با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم میشود.
2(1)