مصوّبه مورّخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت

ماده واحده - در مورد«حق کسب یا پیشه یا تجارت»مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب دوّم مرداد 1356 عمل شود.ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب پانزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج به قوّت خود باقی است.2(1)